ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”,”ข้อตกลง”) คือข้อตกลงระหว่าง บริษัท พรีมัส คาพิตาเล จำกัด (“บริษัท พรีมัส คาพิตาเล จำกัด”, “พวกเรา”,“เรา” หรือ “ของเรา”) กับคุณ (“ผู้ใช้”,”คุณ” หรือ “ของคุณ”) ข้อตกลงนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ macrazy.life และผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของคุณ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริการ”)

บัญชี และ สมาชิก

ถ้าคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซด์ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณเองและคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในกิจกรรมต่างๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีนี้และในส่วนของการกระทำอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีนี้ เราจะคอยดูแลและตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้และใช้บริการของเรา การให้ข้อมูลในการติดต่อที่เป็นเท็จไม่ว่าในรูปแบบใดอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยกเลิกได้ คุณต้องแจ้งให้ทางเราทราบในทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ หรือการละเว้นใด ๆ ของคุณรวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นดังกล่าวเราสามารถที่จะระงับหรือพักการใช้งานชั่วคราว หรือลบบัญชีของคุณ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม) หากเราพิจารณาว่าคุณละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือในพฤติกรรมหรือมีเนื้อหาของคุณ ที่มีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและเจตนาที่ดีของเราหากเราลบบัญชีของคุณด้วยเหตุผลต่างๆข้างต้น คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนขอใช้บริการของเราได้อีก เราสามารถที่บล็อกที่อยู่อีเมล์และที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของคุณเพื่อป้องกันมิให้มีการลงทะเบียนใหม่ในอนาคต

สารบบของผู้ใช้

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลใด ๆ สารสนเทศ หรือ วัสดุ (“สารบบ”) ที่คุณได้ส่งเข้ามาในเว็บไซต์ในระหว่างการใช้บริการคุณจะต้องเป็นรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง คุณภาพ บูรณภาพ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมและการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาที่ส่งทั้งหมดเราสามารถที่จะคอยดูแลและตรวจสอบเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ถูกส่งหรือสร้างขึ้นมาจากคุณที่ใช้บริการของเราเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากคุณ การใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณไม่อนุญาตให้เราใช้ทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขเผยแพร่หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อการค้าการตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆในลักษณะเดียวกัน  แต่คุณให้สิทธิ์แก่เราในการเข้าถึงคัดลอกแจกจ่ายจัดเก็บส่งฟอร์แมตใหม่แสดงและดำเนินการเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ของคุณ แต่เพียงผู้เดียวตามที่กำหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณโดยไม่ จำกัด การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ เหล่านั้นเรามีสิทธิ์แม้ว่าจะไม่ผูกพัน ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดนโยบายใด ๆ ของเราหรือเป็นอันตรายใด ๆหรือที่ไม่เหมาะสม ตามความเห็นที่สมเหตุสมผลของเรา

การสำรองข้อมูล

เราดำเนินการสำรองข้อมูลตามปกติของเว็บไซต์และเนื้อหาและจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลเหล่านี้สมบูรณ์และถูกต้องในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือการสูญหายของข้อมูล เราจะคืนค่าการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด และในช่วงของการหยุดทำงาน

การโฆษณา

ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์คุณไม่สามารถเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนที่แสดงสินค้าหรือการบริการผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมใด ๆ ดังกล่าวและข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกันหรือการเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว มีขึ้นอยู่ระหว่างคุณและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เราไม่ส่วนในการรับผิดชอบ ภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆสำหรับการติดต่อการซื้อหรือการส่งเสริมการขายใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลที่สามดังกล่าว

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

แม้ว่าเว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เราไม่ได้ให้ การอนุมัติ การเชื่อมโยง การสนับสนุน การรับรองหรือการเข้าร่วมกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะในที่นี้ลิงค์เชื่อมโยงบางส่วนในเว็บไซต์อาจเป็น “ลิงค์พันธมิตร”  ซึ่งหมายความว่าหากคุณคลิกที่ลิงค์และได้ทำการซื้อสินค้า  บริษัท พรีมัส คาพิตาเล จำกัด จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจาก ลิงค์พันธมิตร เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมินผลและเราไม่รับประกันการเสนอของธุรกิจใด หรือของบุคคลใด ๆ หรือในเนื้อหาของเว็บไซต์ของพวกเขาเราจะไม่เป็นรับผิดชอบ หรือผู้รับผิดใด ๆ ต่อการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการและเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆคุณควรที่จะตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนในคำแถลงทางกฎหมายและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการใช้เว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณเข้าถึงผ่านลิงค์จากเว็บไซต์นี้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นอกเว็บไซต์อื่น ๆ นั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การใช้งานที่ต้องห้าม

นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ คุณถูกห้ามไม่ให้ใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์: (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (ข) ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ (ค) ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายระหว่างประเทศใดๆ หรือกฎหมายระหว่างประเทศสหพันธรัฐ จังหวัด หรือรัฐใด ๆในกฎระเบียบ หรือกฎหมายท้องถิ่น (ฆ) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น(ง) การก่อกวน ล่วงละเมิด ดูถูกเหยียดหยาม ใส่ร้าย ใส่ร้ายดูหมิ่น ข่มขู่หรือแบ่งแยกตามเพศรสนิยมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ อายุชาติกำเนิดหรือความพิการ(จ) เพื่อส่งเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด(ฉ) เพื่ออัพโหลด หรือส่งไวรัส หรือรหัสอันตรายอื่น ๆ ที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะใดๆที่จะส่งผลต่อการทำงาน หรือการทำงานของการให้บริการ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต(ช) เพื่อรวบรวม หรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น(ซ) เพื่อแสปม ฟิชชิ่ง  ฟาร์ม ข้อความเบื้องต้น แมงมุม โปรแกรมรวบรวมข้อมูล หรือการขูด(ฌ) สำหรับจุดประสงค์ที่หยาบคายใดๆ หรือผิดศีลธรรมหรือ (ญ) การแทรกแซง หรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะความปลอดภัยของการให้บริการ หรือเว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง หรืออินเทอร์เน็ตเราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ สำหรับการละเมิดใด ๆ ของการใช้งานที่ต้องห้าม

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อตกลงนี้ไม่ถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆที่เป็นเจ้าของโดยบริษัท พรีมัส คาพิตาเล จำกัดให้แก่คุณ หรือบุคคลที่สามและสิทธิทั้งหมด กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (ในระหว่างคู่สัญญา) กับทาง บริษัท พรีมัส คาพิตาเล จำกัดแต่เพียงผู้เดียวเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ การออกแบบและโลโก้ทั้งหมดที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือบริการของเราเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท พรีมัส คาพิตาเล จำกัด หรือ บริษัท พรีมัส คาพิตาเล จำกัด ผู้ถือใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิกและ โลโก้อื่น ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา หรือการให้บริการของเรา อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆในการใช้งานของคุณในเว็บไซต์และบริการของเรา เราไม่ได้ให้สิทธิ หรืออนุญาตให้คุณทำซ้ำหรือใช้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของ บริษัท พรีมัส คาพิตาเล จำกัดหรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ข้อตกลงฉบับปรับปรุงใหม่นี้บนเว็บไซต์เมื่อเราดำเนินการเราจะแก้ไขวันที่ได้รับการปรับเปลี่ยนในด้านล่างของหน้านี้

การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อสัญญานี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดโดยการใช้เว็บไซต์หรือการให้บริการของบริษัท คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัท

การติดต่อกับเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถส่งอีเมล์ไปที่ hello@macrazy.life

เอกสารนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564